Seminarium Emblematyczne 23-24 maja

Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” Wydziału „Artes Liberales” UW serdecznie zaprasza na Seminarium Emblematyczne, które odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. Spotkanie ma na celu konsolidację środowiska badaczy poświęcających swoje badania zagadnieniom związanym z emblematyką w kulturze Rzeczypospolitej.

Pierwszego dnia seminarium swoje najnowsze ustalenia i badania przedstawią badacze z Polski i Niemiec. Z kolei na dzień 24 maja zaplanowano prezentację emblematów zachowanych na stropie Kamienicy Kleinpoldowskiej na Starym Mieście oraz druków emblematycznych przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Mamy nadzieję, że spotkanie stanie się zarzewiem cyklicznych spotkań polskich emblematologów.

PROGRAM

23 maja (czwartek)

Wydział „Artes Liberales” UW, ul. Dobra 72, s. 11

9.20–9.30 Powitanie

9.30–11.00 Emblematyka stosowana

 Monika Biel (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel) Przestrzeń obserwatora. Emblematyczny program na stropie Sali Czerwonej gdańskiego ratusza

Magdalena Górska (Polska Akademia Nauk) Dekoracje emblematyczne w Lubawie i Nowym Mieście Lubawskim – przykłady antyprotestanckich polemik z 1 ćwierci XVIII w. 

11.00–11.30 Przerwa kawowa

11.30–13.00 Zagadnienia genologiczne

Bartłomiej Czarski (Uniwersytet Warszawski) Wokół poszukiwania najstarszego polskiego stemmatu – pytania i propozycje odpowiedzi

Walter Kroll (Georg-August-Universität Göttingen) Twórczość emblematyczna wschodnio-słowiańskich poetów kręgu Akademii Kijowsko–Mohylańskiej. Zagadnienia poetyki emblematu

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.30 Między słowem a obrazem

Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański) Poetycka recepcja rycin do „Tryumfów” Petrarki (XVI–XVIII w.)

Justyna Kiliańczyk–Zięba (Uniwersytet Jagielloński) Gra słowem i obrazem w „Fortunie” Stanisława Gąsiorka

15.30–16.00 Przerwa kawowa

16.00–18.30 Emblematy a duchowość

Marcin Wisłocki (Uniwersytet Wrocławski) Duchowa radość serca. Uwagi o emblematach w dziełach luterańskich duchownych

Piotr Kociumbas (Uniwersytet Warszawski) Frontyspisy w gdańskich siedemnastowiecznych zbiorach pieśni religijnych jako fenomen emblematyczny

Alicja Bielak (Uniwersytet Warszawski) Tłumaczenie storii na symbole. Tomasza Tretera „Symbolica vitae Christi meditatio”

 18.30-18.45 Komunikat

Łukasz Konopa, Urszula Gulbińska-Konopa, Na styku alba amicorum i libri emblematum. Malowidła w Piwnicy pod Fortuną w Lublinie

 

24 maja (piątek)

13.00–14.00 Muzeum Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Prezentacja emblematów w Kamienicy Kleinpoldowskiej (Magdalena Górska)

Muzeum Warszawy, rynek Starego Miasta 28-42

 

15.00–16.00 Biblioteka Uniwersytecka

Pokaz druków emblematycznych w Gabinecie Starych Druków BUW (Alicja Bielak, Wojciech Kordyzon)

BUW, ul. Dobra 56/66

O trudzie cenzora bibliotecznego

Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” Wydziału „Artes Liberales” UW

oraz

Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich

––––––––––––––––––––––––––

mgr Izabela Wiencek

wygłosi referat pt.

O trudzie cenzora bibliotecznego
Andrzej Obrembski SJ (ok. 1567–1639) i jego działalność
w kolegium łomżyńskim

Działający w jezuickim kolegium w Łomży w latach 1614–1639 opiekun tamtejszej biblioteki Andrzej Obrembski, wyróżnia się na tle opisanych do tej pory postaci żyjących w 1. połowie XVII wieku. Jest to jedyny znany do tej pory z nazwiska biblioteczny tropiciel ksiąg zakazanych, trudniący się przez ćwierć wieku oddzielaniem literatury dogmatycznie poprawnej od tej figurującej w katolickim indeksie prohibitów. Aktywność Obrembskiego możemy dziś prześledzić dzięki ok. 500 woluminom opatrzonym znakami własnościowymi jezuitów łomżyńskich, które są obecnie przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Czwartkowe spotkanie będzie poświęcone znajdującym się w tych książkach, często zaskakującym śladom cenzury i adnotacjom. Przytoczone zostaną również fakty, które wpłynęły na kontrreformacyjną mentalność mazowieckiego jezuity.

mgr Izabela Wiencek – absolwentka IFK UW, doktorantka Wydziału „Artes Liberales”; od 2002 r. pracuje w Gabinecie Starych Druków BUW, którym kieruje od tego roku. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich i Fundacji J. Kocowej, wielokrotna uczestniczka programu LLP Erasmus. Zajmuje się praktykami cenzorskimi w instytucjach kościelnych doby kontrreformacji, badaniami proweniencyjnymi, historią czytelnictwa, problematyką związaną z ochroną i wystawiennictwem dawnej książki. Członkini zespołu katalogującego druki XVI w. ze zbiorów BUW oraz projektów poświęconych szesnastowiecznym przekładom Nowego Testamentu i zbiorom poklasztornym.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2018 r., o godz. 17.00 w sali 25 Wydziału „Artes Liberales” UW (ul. Nowy Świat 69, IV p.).

Z wyrazami szacunku,

 Michał Choptiany
Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Marek Prejs

 

8th RefoRC Conference – CFP is closing in two weeks!

As the visitors of the Centre’s website well know, this May we will be hosting RefoRC Annual Conference. All information regarding the conference can be found on the RefoRC website, including the themes of plenary lectures (this year gathered under the topic of ‘Reformation and Education’) and list of already accepted short papers. Also, we kindly remind you that the call for proposals will be closing on the 1st of March, so do not forget to submit your abstract before this date!

We look forward to seeing you in Warsaw!

Szkoła Lusławicka 2018

Z przyjemnością informujemy, że już po raz trzeci objęliśmy patronatem organizowaną przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Szkołę Lusławicką, która od 2016 roku towarzyszy Warsztatom Muzycznym Funduszu. Seminaria skierowane do młodzieży, prowadzone przez badaczy reprezentujących różne ośrodki krajowe, mają na celu zapoznanie uczestników z bogatym dziedzictwem reformacji i szeroko rozumianej kultury i nauki XVI i XVII stulecia, poprzez pracę z różnymi źródłami historycznymi (m.in. tekstami i ikonografią) oraz eksplorację nowożytnego dziedzictwa architektonicznego i artystycznego tej części Małopolski. Podjęciu tematyki reformacyjnej sprzyja wyjątkowa lokalizacja – Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, w którego sąsiedztwie znajduje się mauzoleum Fausta Socyna, zaprojektowane przez Adolfa Szyszko-Bohusza.

Tegoroczna Szkoła Lusławicka odbędzie się w dniach 16-27 stycznia; zachęcamy do zapoznania się z programem, który można znaleźć tutaj.

Warszawski Czwartek Staropolski 23 listopada 2017 – nagranie

Z przyjemnością przedstawiamy nagranie wykładu pt. Twórczość Marcina Hińczy (1592–1668) w kontekście jezuickich teorii reprezentacji, który 23 listopada  wygłosiła mgr Alicja Bielak, doktorantka Wydziału “Artes Liberales”.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich, których współorganizatorami są Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku” Wydziału „Artes Liberales” UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz nasza Pracownia.

Twórczość Marcina Hińczy w kontekście jezuickich teorii reprezentacji

Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” Wydziału „Artes Liberales” UW

oraz

Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich

––––––––––––––––––––––––––

Mgr Alicja Bielak

wygłosi referat pt.

Twórczość Marcina Hińczy (1592–1668) w kontekście
jezuickich teorii reprezentacji

Towarzystwo Jezusowe darzyło sztuki wizualne szczególną atencją. Wytwarzanie obrazów i rycin stanowiło element świadomego kreowania wizerunku zakonu, czego najlepszym przykładem wydany w 1640 r. zbiór Imago primi saeculi Societatis Iesu. Poza wymiarem propagandowym i perswazyjnym, jezuickie zbiory traktować można jako bogate źródło teorii reprezentacji skoncentrowanych na problemie możliwości przedstawienia Boga i Jego stworzenia. Wystąpienie poświęcone będzie temu, w jaki sposób jezuici motywowali celowość wykorzystywania rycin w zbiorach dewocyjnych, a szczególnie medytacyjnych, w których medytujący porównywany był często do malarza, mającego za zadanie jak najdokładniejsze odwzorowanie Chrystusa we własnym umyśle, duszy i sercu. Autorem, który na polskim gruncie całą swoją twórczość poświęcił propagowaniu pobożności medytacyjnej, zapewniając jej jednocześnie oprawę emblematyczną, był Marcin Hińcza. W referacie zostaną omówione graficzne źródła dla dwóch jego cyklów emblematyczno-medytacyjnych – Plęsów Anjołów (Kraków 1638) oraz Chwały z Krzyża (Kraków 1641). Namysłowi zostanie poddana również projektowana przez Hińczę metoda afektywnej lektury przywołanych zbiorów oraz rola rycin w procesie medytacji.

Mgr Alicja Bielak – absolwentka MISH UW, doktorantka Wydziału „Artes Liberales”. W ramach programu „Diamentowy Grant” przygotowuje edycję Plęsów Anjołów (1638) Marcina Hińczy i kieruje projektem „Polish Emblems/Emblematy Polskie” (www.polishemblems.uw.edu.pl). Publikowała m.in. na łamach „Baroku” i „Prac Filologicznych”.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2017, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW (ul. Nowy Świat 69, IV p., klatka schodowa B).

Z wyrazami szacunku,

Michał Choptiany
Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Marek Prejs

 

CFP: 8th Annual RefoRC Conference, Warsaw, 24-26 May 2018

We are pleased to inform you that the Eighth Annual RefoRC Conference will be hosted by our Faculty and will take place May 24-26, 2018.

To submit paper proposal and register click image below. Below you will find further information, which can also be found at the Refo500/RefoRC website, which shall serve as the main source of conference updates.

Theme of Plenary Lectures: Reformation and Education

The Reformation was closely tied to the renovation of educational models from its very beginning. By questioning the model of the medieval university and establishing new pedagogical solutions, early modern scholars and teachers shaped subsequent generations of clergy and laity, enabling them to work for their local communities and engage in the public sphere. Often these educational agendas went well beyond changes in curricula and were oriented towards much deeper goals, such as the shaping of confessional identity or the achieving of universal religious peace through the advancement of learning. As one of the leading research and educational institutions in Poland and East-Central Europe, the University of Warsaw is the perfect venue to ask further questions about the complex relations between early modern religious and pedagogical reforms. The plenary papers will offer a multi-faceted approach to this topic and will be accompanied by a series of short papers discussing all kinds of subjects related to the history of the Reformation. The aim of the conference is thus to broaden and contextualize the intersections between religious and educational reform.

Short Papers, Panels, and General Attendance

The conference is open to individual short paper presentations (20-minute presentations) and to thematic sessions of two or three short papers. While we encourage papers on the conference theme, papers can also focus on all disciplines related to the sixteenth-century Reformations, such as philosophy, law, history, theology, etc., independent of the theme of the plenary papers.
Short paper proposals are welcome via the registration form before March 1, 2018. It is also possible to attend the conference without giving a paper.

Short Paper Submission

Short paper proposals (max. 2000 characters including white spaces) can be submitted via the online registration form before March 1, 2018. You will be informed of whether your proposal has been accepted via email within two weeks after your submission.

Registration

Registration becomes effective on receipt of payment of the registration fee. Registration closes on May 23, 2018.

Language

The language of the conference is English, but papers in French and German will be welcomed. Presenters who prefer to give their paper in French or German are invited to provide the audience with an English summary of about 150-200 words.

Flyer

See here for the flyer.

Conference Proceedings

The conference volume will be published by Vandenhoeck & Ruprecht in the series Refo500 Academic Studies (R5AS) and will contain all the plenary papers and a selection of short papers. Another publication venue is the Journal of Early Modern Christianity (JEMC).

Manuscripts for the conference volume can be submitted to the editors (contact info will follow). All other manuscripts can be submitted to Tarald Rasmussen. Editors will decide on publication.

Visual: © Gdańsk Digital Library

Petr Pavlas on Comenius’s Lingua Realis – a podcast

We are pleased to present the recording of last week’s fascinating lecture delivered by Dr Petr Pavlas (Czech Academy of Sciences, Prague & Free University, Berlin), which was dedicated to Johannes Amos Comenius’s linguistic project.

Johannes Amos Comenius on Lingua Realis

We are happy to invite you to a lecture

A Neglected Chapter in Seventeenth-Century Language Planning:
Johannes Amos Comenius’s Lingua Realis

by

Dr Petr Pavlas
(Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha & Freie Universität, Berlin)

Venue
Faculty of ‘Artes Liberales’, University of Warsaw, Nowy Świat 69,
4th floor, conference room

Time
Thursday, June 8th, 5:00 p.m.

Summary

Jitse van der Meer and Richard Oosterhoff suggest that the unsuccessful Protestant attempt to mark out the boundaries of allegorical biblical exegesis and to fix the meaning of scriptural passages caused an awareness of the imperfection of the verbal language. Therefore, early modern philosophers “turned to nature” and strove to find the perfect language in mathematics and logic.

This hypothesis needs to be revised: already the entire Middle Ages had been aware of the corrupted nature of verbal language. Rather, the decisive impulse for the rise of the perfect language movement seems to have been the doctrinal plurality and confessional diversity following the Reformation.  For it was due to this that many turned to arguments from natural theology in order to persuade their opponents or establish doctrinal consent.  To avoid logomachy, some early modern philosophers sought to develop the perfect and universal language. One of these was Johannes Amos Comenius.

The aim of this paper is to outline Comenius’s design of the “real language” (lingua realis).  For this represents an important chapter in the history of early modern language planning.  In particular, the paper seeks to show how Comenius’s project – with its “logical purism”, its programme of “word as definition”, its combinatorial ambitions and its desire not to restore but to create the perfect language –  belongs to the early modern tradition of mathematizing thought. An important theme is the possible mutual influence between the different projects of Jan Amos Comenius, John Pell, Cheney Culpeper and Francis Lodwick. Overall, the paper is intended to complement Rhodri Lewis’s discoveries in this field, but from the perspective of Comenius studies.

Petr Pavlas is a Postdoctoral Researcher in the Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History in the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, Prague, and Assistant Professor in the Department of Philosophy of the University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic. He is currently doing research on the idea of perfect language in the works of Johannes Amos Comenius at the Free University in Berlin. His publications include articles in English and Czech in Studia Comeniana et Historica, Teorie Vědy. Theory of Scienceand in volumes of studies.

New Grant for Our Centre

We are delighted to inform you that the Head of the Centre, Dr Michał Choptiany, has been awarded 379,300 PLN by the National Science Centre to carry out an individual research project under the SONATA 12 funding scheme. For the next three years Dr Choptiany will be studying sources documenting the development of calendrical and chronological controversies in early modern Lower Silesia and Upper Lusatia, paying particular attention to such figures as Abraham Bucholzer, Leonhard Krentzheim, Bartholomaeus Scultetus and Andreas Dudith and analysing their impact on the intellectual and religious landscape of the region and their role within the Republic of Letters. This project was conceived as continuation of Dr Choptiany’s earlier post-doctoral project, carried out also at the University of Warsaw, which was aimed at mapping the calendrical debates in Central European sources.

For more details on the project, entitled ‘Debates over biblical chronology in the intellectual culture of Silesia and Upper Lusatia (1550-1650)’, please see either English or Polish description available at the National Science Centre’s website. In addition to this, please stay tuned for more updates on the project, to be available soon at Chronologia Universalis.