Reformation Between the East and West

Session of the East European International School in the Humanities

Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
20-28 października 2010
Kolegium Artes Liberales, Warszawa, ul. Dobra 72, sala konferencyjna (poziom -1)

University of Warsaw, Institute for Interdisciplinary Studies „Artes Liberales”
Committee on the Study of the Reformation in Poland and East-Central Europe
20-28 October 2010
Collegium Artes Liberales, Warsaw, Dobra 72, conference hall on the lower level in the basement

 

20.10.10 – środa / Wednesday
przyjazd / arrival

21.10.10 – czwartek / Thursday
10.00 spotkanie organizacyjne
praca w bibliotekach, konsultacje z profesorami
work in Warsaw libraries, consultations with academic advisors

22.10.10 – piątek / Friday

9.30-10.00
Powitanie i uwagi wstępne / Welcome and Introduction
Prof. Jerzy Axer, Prof. Piotr Wilczek

10.00-11.00
WYKŁAD INAUGURACYJNY / KEYNOTE LECTURE

11.00-12.00
Mgr Jakub Koryl (Uniwersytet Jagielloński)
Reformacyjne modele kościoła
(Reformation models of the church)

12.00-12.30 – kawa i herbata / tea and coffee

12.30-13.30
Prof. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski)
Bracia czescy w dawnej Polsce
(The Czech Brethren in the Polish-Lithuanian Commonwealth)

13.30-15.00 – przerwa obiadowa / lunch break

15.00-16.00
Mgr Michał Choptiany (Uniwersytet Jagielloński)
Pierre de la Ramée – uczony między scholastyką, humanizmem i reformacją
(Pierre de la Ramée: a Scholar between Scholasticism, Humanism, and the Reformation)

16.00-17.30
seminarium robocze organizowane przez Komisję do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – prezentacja projektów doktorantów
(work in progress seminar of the Committee on the Study of the Reformation in Poland and East-Central Europe – presentation of the projects of PhD students)

23.10.10 sobota / Saturday

10.00-11.00
Dr Jan Szturc (Polskie Towarzystwo Ewangelickie)
Kościół ewangelicko-augsburski we współczesnej Polsce
(The Evangelical Church of Augsburg Confession in today’s Poland)

11.00-12.00
Prof. Jarosław Świderski (Instytut Technologii Elektronowej)
Kościół ewangelicko-reformowany we współczesnej Polsce
(The Evangelical Reformed Church in today’s Poland)

12.00-12.30 – kawa i herbata / tea and coffee

12.30-13.30
Prof. Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)
Protestantyzm pochodzenia angloamerykańskiego – sytuacja w skali globalnej i polskiej
(Protestantism of Anglo-American Origin – Current Circumstances on a Global, and Polish Scale)

13.30-15.00 – przerwa obiadowa / lunch break

15.00-18.00
wycieczka po Warszawie śladami kościołów różnych wyznań / sightseeing Warsaw – churches of various Christian denominations

24.10.10 – niedziela / Sunday – program do ustalenia / TBC

25.10.10 – poniedziałek / Monday

10.00-11.00
Prof. Małgorzata Grzegorzewska (Uniwersytet Warszawski)
“Kalwin spotyka Szekspira”. Wpływ angielskiego kalwinizmu na poezję i teatr
doby Renesansu

(“Calvin meets Shakespeare”. The impact of English Calvinism on Renaissance theatre and poetry)

11.00-12.00
Dr Piotr Oczko (Uniwersytet Jagielloński)
Kalwinizm a kultura i społeczeństwo holenderskie
(Calvinism and its impact on the Dutch society and culture)

12.00-12.30 – kawa i herbata / tea and coffee

12.30-13.30
Prof. Krzysztof Koehler (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Granice debaty albo jak rozumieć dyskurs kontrreformacyjny w dawnej Rzeczypospolitej
(The limits of the debate. How to understand the Counter-Reformation discourse in the Polish-Lithuanian Commonwealth)

13.30-15.00 – przerwa obiadowa / lunch break

15.00-16.00
Mgr Adam Urbanik (Uniwersytet Śląski)
Kontrreformacja jako zjawisko estetyczne – na przykładzie twórczości Kaspra
Twardowskiego

(The Counter-Reformation as an aesthetic phenomenon – the case of the poetry of Kacper Twardowski)

17.30-18.30
Prof. Howard Hotson (University of Oxford)
“Cultures of Knowledge” – Presentation of a Project

(“Cultures of Knowledge” – prezentacja projektu)

26.10.10 – wtorek / Tuesday

10.00-11.00
Dr Alan Ross (Georg-August-Universität Göttingen)
Protestant Latin schools in the Holy Roman Empire and the “Rzeczpospolita Obojga Narodów” – similarities and differences of two decentralized educational systems
(Łacińskie szkoły protestanckie w Świętym Cesarstwie Rzymskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów – podobieństwa i różnice dwu zdecentralizowanych systemów edukacyjnych)

11.00-12.00
Prof. Michael G. Müller (Martin-Luther-Universität, Wittenberg)
The Royal Prussia and the Second Reformation: about the plans to establish a Protestant “Landesschule” in Toruń
(Prusy Królewskie i “druga reformacja”: o planach założenia protestanckiej “Landesschule” w Toruniu)

12.00-12.30 – kawa i herbata / tea and coffee

12.30-13.30
Prof. Willem J. van Asselt (Utrecht University)
Johannes Maccovius (1588-1644) and the Synod of Dort
(Jan Makowski (1588-1644) i Synod w Dordrechcie)

13.30-15.00 – przerwa obiadowa / lunch break

15.00-16.30
Prof. Howard Hotson (University of Oxford)
Further Reformation and Universal Reform in central and western Europe, 1570-1660
(Druga reformacja i reforma uniwersalna w Europie środkowej i zachodniej w latach 1570-1660)

27.10.10 – środa / Wednesday

10.00-11.00
Prof. Rafał Marcin Leszczyński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)
Wprowadzenie do teologii ewangelicko-reformowanej
(An Introduction to the Reformed theology)

11.00-12.00
Prof. Dariusz M. Bryćko (LCC International University, Klaip?da)
The Reformed doctrine of predestination
(Reformacyjna doktryna predestynacji)

12.00-12.30 – kawa i herbata / tea and coffee

12.30-13.30
Dr Grantley McDonald (Katholieke Universiteit Leuven)
Erasmus, the Johannine Comma and pious fraud (Erazm, Comma Johanneum i pobożne oszustwo)

14.00-16.00 – przerwa obiadowa / lunch break

16.00-17.30
Prof. Irena Backus (Institut d’histoire de la Réformation, Université de Genève)
How to create a reformer’s image. 16th century biographies of the major figures of the European Reformation
(Jak tworzyć wizerunek reformatora. Szesnastowieczne biografie czołowych postaci reformacji europejskiej)
Wprowadzenie / Introduction: Prof. Howard Hotson (University of Oxford), Prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)

17.45-19.00
Promocja książek / Book launch
Prowadzenie / Hosted by: Prof. Jerzy Axer, Prof. Zbigniew Lewicki

Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Postulaty badawcze. Redakcja naukowa Piotr Wilczek. Współpraca redakcyjna: Michał Choptiany, Jakub Koryl, Alan Ross. Warszawa 2010
(The Reformation in Poland and East-Central Europe. Research Proposals. Edited by Piotr Wilczek. Assistant editors: Michał Choptiany, Jakub Koryl, Alan Ross. Warsaw 2010)

Joel R. Beeke, Randall J. Pederson, Purytanie. Biografie i dzieła. Przełożył Jacek Sałacki. Redakcja naukowa Dariusz M. Bryćko. Instytut Tolle Lege, Grand Rapids – Warszawa 2010
(Polish translation of Meet the Purinans – With a Guide to Modern Reprints)

28.10.10 – czwartek/ Thursday

10.00-11.00
Prof. Piotr Urbański (Uniwersytet Szczeciński)
Reformacja w operze (The Reformation and the opera)

11.00-12.00
Dr Yahor Prystauka (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
Przedstawiciele reformacji białoruskiej i ich rola w rozwou edukacji i kultury narodowej
(Representatives of Belarussian Reformation and their role in the development of national education and culture)

12.00-13.00

Prof. Janusz T. Maciuszko (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)
Reformacja jako przedmiot badań
(The Reformation as a research problem)

13.00 – uroczyste zakończenie sesji – closing of the conference

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *