Vol. 1 – The Reformation in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Reformation coverReformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze [The Reformation in the Polish-Lithuanian Commonwealth and Its European Contexts: Research Perspectives]
Edited by Piotr Wilczek in collaboration with Michał Choptiany, Jakub Koryl, Alan S. Ross. Warsaw: Sub Lupa – IBI AL UW, 2009
Language: Polish and English with English abstracts
Number of pages: 230
ISBN 978-83-9292-44-3-2 & 978-83-931271-0-8

Availability: out of print, free PDF, MOBI and EPUB files available from the publisher

TABLE OF CONTENTS (IN POLISH)

Piotr Wilczek, Wprowadzenie do lektury

I. Reformacja w Polsce i Europie – problemy ogólne

Marta Kacprzak, Z problemów reformacji XVI wieku: “kryptoreformacja” – erazmianizm – eklezjologia. Postulaty badawcze dla historii literatury i kultury polskiej
Monika Kuleczka, Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej z perspektywy kulturowo-społecznej
Dorota Pietrzyk-Reeves, Republikanizm i reformacja w polskiej myśli politycznej XVI w.
Joanna Partyka, Kobiety a reformacja. Postulaty badawcze
Alan S. Ross, The history of knowledge and the Reformation – some thoughts on Poland
Gergely Schreiber-Kovács, The Warsaw Confederation of 1573 and the Hungarian religious toleration laws

II. Republika uczonych: Erasmus – Fricius – Ramus

Jakub Koryl, Konfesjonalizacja humanizmu w Niemczech i Rzeczypospolitej w XVI wieku
Steffen Huber, Polifonia tradycji filozoficznych u Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Problemy interpretacyjne
Michał Choptiany, Czy istnieje polska recepcja pism Pierre’a de la Ramée? Kilka postulatów badawczych

III. Reformacyjna egzegeza biblijna

Pavel Sokolov, The Morning Star of the Reformation. John Wycliffe’s Realistic Exegesis
Wojciech Ryczek, Wokół wybranych problemów egzegezy biblijnej – Sokołowski, Keckermann

IV. Praca nad rękopisami, problemy edytorskie

Mariola Jarczykowa, W kręgu reformacyjnej kultury słowa (rękopisy, książka, oratorstwo)
Dariusz Chemperek, «Teologia na co dzień». Postulat wydań krytycznych tekstów protestanckich doby staropolskiej
Anna Skolimowska, Prace nad niemieckojęzyczną częścią korespondencji Jana Dantyszka – internetowa publikacja Korpusu tekstów niemieckich Dantyszka

V. Kalwin i kalwinizm

Piotr Jaskóła, Perspektywiczny wymiar teologii Jana Kalwina
Dariusz M. Bryćko, Piotr Wilczek, „Podręczny Kalwin”, czyli wypisy z Kalwina – propozycja wydania polskiego wyboru pism Jana Kalwina
Dariusz M. Bryćko, Polski kalwinizm i irenizm w drugiej połowie XVII w. − współczesne wydanie i omówienie dzieła Daniela Kałaja pt. “Przyjacielska rozmowa ministra ewangelickiego z księdzem katolickim”
Dariusz M. Bryćko, The Irenic Ecclesiology of Polish Reformer Daniel Kałaj
Mariusz Pawelec, Piotr Wachenius – pisarz bez rodowodu? Rezultaty badań

VI. Radykalna reformacja

Piotr Wilczek, The Major Concepts of the Antitrinitarian Theology in the 16th century
Jacek Kochanowski, Bracia polscy i humanistyczne zerwanie

Noty o autorach

Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Indeks nazwiska

***

TABLE OF CONTENTS

Piotr Wilczek, Introductory remarks

I. Reformation in Poland and Europe – general problems

Marta Kacprzak, On some problems of the 16th century Reformation: “Crypto-Reformation” – Erasmianism – ecclesiology. Reseach proposals for the history of Polish literature and culture
Monika Kuleczka, The Reformation in the Polish-Lithuanian Commonwealth from the cultural and social perspectives
Dorota Pietrzyk-Reeves, Republicanism and the Reformation in 16th century Polish Political Thought: Some research questions
Joanna Partyka, Women and the Reformation: Research proposals
Alan S. Ross, The history of knowledge and the Reformation – some thoughts on Poland
Gergely Schreiber-Kovács, The Warsaw Confederation of 1573 and the Hungarian religious toleration laws

II. The Republic of Scholars: Erasmus – Fricius – Ramus

Jakub Koryl, The Confessionalization of Humanism in Sixteenth-Century Germany and the Polish-Lithuanian Commonwealth
Steffen Huber, The polyphony of philosophical traditions in the work of Andrzej Frycz Modrzewski: Problems of interpretation
Michał Choptiany, Is there a Polish reception of the works of Pierre de la Ramée? A few research proposals

III. Biblical exegesis of the Reformation

Pavel Sokolov, The Morning Star of the Reformation: John Wycliffe’s Realistic Exegesis
Wojciech Ryczek, Selected problems of biblical exegesis: Sokołowski, Keckerman

IV. Manuscripts and problems of editorial work

Mariola Jarczykowa, On the Reformation “culture of the word” (manuscripts, books and oratory)
Dariusz Chemperek, Everyday theology: A proposal of critical editions of Early Modern Polish Protestant texts
Anna Skolimowska, Research into the German epistolography of Ioannes Dantiscus – the Internet publication of the Corpus of the German texts of Dantiscus

V. Calvin and Calvinism

Piotr Jaskóła, The far-reaching dimension of John Calvin’s theology
Dariusz M. Bryćko, Piotr Wilczek, A Calvin Reader – a proposal for publishing a selection of John Calvin’s works in Polish
Dariusz M. Bryćko, Polish Calvinism and irenicism in the secoind half of the 17th century – an edition of „A Friendly Dialogue between an Evangelical Minister and a Roman Catholic Priest” by Daniel Kałaj
Dariusz M. Bryćko, The Irenic Ecclesiology of Polish Reformer Daniel Kałaj
Mariusz Pawelec, Piotr Wachenius – an author without ancestry? Research results

VI. The Radical Reformation

Piotr Wilczek, The Major Concepts of the Antitrinitarian Theology in the 16th century

Jacek Kochanowski, The Polish Brethren and ‘rupture’ within the humanist tradition

Biographical notes

Committee on the Study of the Reformation in Poland and East Central Europe

Index of names

REVIEWS
Robert A. Maryks, Reformation & Renaissance Review, 2010, Vol. 12, No. 2/3, pp. 359−361 [here]
Edmund Kizik, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 2011, Vol. 55, pp. 365−372 [here & here]
Howard Louthan, The Sarmatian Review, 2011, Vol. 31, No. 3, pp. 1613−1614 [here]
Michael T. Tworek, Sixteenth Century Journal, 2012, Vol. 43, No. 1, pp. 279−280 [here & here]
Janusz Małłek, Gdański Rocznik Ewangelicki, 2012, Vol. 6, pp. 291-292 [here]
Maciej Ptaszyński, “Reformation und Zeitalter der Konfessionen in Ost-/Südostmitteleuropa: Polen,” sehenpunkte 2013, Bd. 13, No. 6 [here & here]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *