Tag Archives: emblematyka

Seminarium Emblematyczne 23-24 maja

Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” Wydziału „Artes Liberales” UW serdecznie zaprasza na Seminarium Emblematyczne, które odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. Spotkanie ma na celu konsolidację środowiska badaczy poświęcających swoje badania zagadnieniom związanym z emblematyką w kulturze Rzeczypospolitej.

Pierwszego dnia seminarium swoje najnowsze ustalenia i badania przedstawią badacze z Polski i Niemiec. Z kolei na dzień 24 maja zaplanowano prezentację emblematów zachowanych na stropie Kamienicy Kleinpoldowskiej na Starym Mieście oraz druków emblematycznych przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Mamy nadzieję, że spotkanie stanie się zarzewiem cyklicznych spotkań polskich emblematologów.

PROGRAM

23 maja (czwartek)

Wydział „Artes Liberales” UW, ul. Dobra 72, s. 11

9.20–9.30 Powitanie

9.30–11.00 Emblematyka stosowana

 Monika Biel (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel) Przestrzeń obserwatora. Emblematyczny program na stropie Sali Czerwonej gdańskiego ratusza

Magdalena Górska (Polska Akademia Nauk) Dekoracje emblematyczne w Lubawie i Nowym Mieście Lubawskim – przykłady antyprotestanckich polemik z 1 ćwierci XVIII w. 

11.00–11.30 Przerwa kawowa

11.30–13.00 Zagadnienia genologiczne

Bartłomiej Czarski (Uniwersytet Warszawski) Wokół poszukiwania najstarszego polskiego stemmatu – pytania i propozycje odpowiedzi

Walter Kroll (Georg-August-Universität Göttingen) Twórczość emblematyczna wschodnio-słowiańskich poetów kręgu Akademii Kijowsko–Mohylańskiej. Zagadnienia poetyki emblematu

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.30 Między słowem a obrazem

Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański) Poetycka recepcja rycin do „Tryumfów” Petrarki (XVI–XVIII w.)

Justyna Kiliańczyk–Zięba (Uniwersytet Jagielloński) Gra słowem i obrazem w „Fortunie” Stanisława Gąsiorka

15.30–16.00 Przerwa kawowa

16.00–18.30 Emblematy a duchowość

Marcin Wisłocki (Uniwersytet Wrocławski) Duchowa radość serca. Uwagi o emblematach w dziełach luterańskich duchownych

Piotr Kociumbas (Uniwersytet Warszawski) Frontyspisy w gdańskich siedemnastowiecznych zbiorach pieśni religijnych jako fenomen emblematyczny

Alicja Bielak (Uniwersytet Warszawski) Tłumaczenie storii na symbole. Tomasza Tretera „Symbolica vitae Christi meditatio”

 18.30-18.45 Komunikat

Łukasz Konopa, Urszula Gulbińska-Konopa, Na styku alba amicorum i libri emblematum. Malowidła w Piwnicy pod Fortuną w Lublinie

 

24 maja (piątek)

13.00–14.00 Muzeum Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Prezentacja emblematów w Kamienicy Kleinpoldowskiej (Magdalena Górska)

Muzeum Warszawy, rynek Starego Miasta 28-42

 

15.00–16.00 Biblioteka Uniwersytecka

Pokaz druków emblematycznych w Gabinecie Starych Druków BUW (Alicja Bielak, Wojciech Kordyzon)

BUW, ul. Dobra 56/66

Warszawski Czwartek Staropolski 23 listopada 2017 – nagranie

Z przyjemnością przedstawiamy nagranie wykładu pt. Twórczość Marcina Hińczy (1592–1668) w kontekście jezuickich teorii reprezentacji, który 23 listopada  wygłosiła mgr Alicja Bielak, doktorantka Wydziału “Artes Liberales”.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich, których współorganizatorami są Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku” Wydziału „Artes Liberales” UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz nasza Pracownia.

Twórczość Marcina Hińczy w kontekście jezuickich teorii reprezentacji

Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” Wydziału „Artes Liberales” UW

oraz

Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich

––––––––––––––––––––––––––

Mgr Alicja Bielak

wygłosi referat pt.

Twórczość Marcina Hińczy (1592–1668) w kontekście
jezuickich teorii reprezentacji

Towarzystwo Jezusowe darzyło sztuki wizualne szczególną atencją. Wytwarzanie obrazów i rycin stanowiło element świadomego kreowania wizerunku zakonu, czego najlepszym przykładem wydany w 1640 r. zbiór Imago primi saeculi Societatis Iesu. Poza wymiarem propagandowym i perswazyjnym, jezuickie zbiory traktować można jako bogate źródło teorii reprezentacji skoncentrowanych na problemie możliwości przedstawienia Boga i Jego stworzenia. Wystąpienie poświęcone będzie temu, w jaki sposób jezuici motywowali celowość wykorzystywania rycin w zbiorach dewocyjnych, a szczególnie medytacyjnych, w których medytujący porównywany był często do malarza, mającego za zadanie jak najdokładniejsze odwzorowanie Chrystusa we własnym umyśle, duszy i sercu. Autorem, który na polskim gruncie całą swoją twórczość poświęcił propagowaniu pobożności medytacyjnej, zapewniając jej jednocześnie oprawę emblematyczną, był Marcin Hińcza. W referacie zostaną omówione graficzne źródła dla dwóch jego cyklów emblematyczno-medytacyjnych – Plęsów Anjołów (Kraków 1638) oraz Chwały z Krzyża (Kraków 1641). Namysłowi zostanie poddana również projektowana przez Hińczę metoda afektywnej lektury przywołanych zbiorów oraz rola rycin w procesie medytacji.

Mgr Alicja Bielak – absolwentka MISH UW, doktorantka Wydziału „Artes Liberales”. W ramach programu „Diamentowy Grant” przygotowuje edycję Plęsów Anjołów (1638) Marcina Hińczy i kieruje projektem „Polish Emblems/Emblematy Polskie” (www.polishemblems.uw.edu.pl). Publikowała m.in. na łamach „Baroku” i „Prac Filologicznych”.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2017, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW (ul. Nowy Świat 69, IV p., klatka schodowa B).

Z wyrazami szacunku,

Michał Choptiany
Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Marek Prejs